تاریخ امروز

شمسیشنبه - 13 جوزا 1402
13-3-1402

قمریالسبت - 14 ذوالقعدة 1444
14-11-1444

میلادیSaturday - 03 June 2023
03-06-2023


  هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بلافاصله در دیگری باز می شود اما ما آنقدر به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم.
- هلن کلر


قانون روز:

شخصی که به طور غیرمجاز به سیستم،برنامه یا اطلاعات کمپیوتری متعلق به دیگری دسترسی حاصل کند، به حبس قصیر محکوم میگردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز