تاریخ امروز

شمسیپنجشنبه - 7 اسد 1400
7-5-1400

قمریالخميس - 19 ذوالحجة 1442
19-12-1442

میلادیThursday - 29 July 2021
29-07-2021


  اگر کاری که دوست دارید انتخاب کنید، آن وقت مجبور نیستید حتی یک روز هم در طول عمر خود کار کنید.
- کنفسیوس


قانون روز:

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.

مناسبت های ماه اسد

بیشتر

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز