تاریخ امروز

شمسیپنجشنبه - 16 ثور 1400
16-2-1400

قمریالخميس - 24 رمضان 1442
24-9-1442

میلادیThursday - 06 May 2021
06-05-2021


  بیست سال بعد بیشتر به خاطر کارهای نکرده ناراحت می شوید تا کارهایی که انجام داده اید.
- مارک تواین


قانون روز:

دين دولت جمهوري اسلامي افغانـستان، دين مقدس اسلام است.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز