تاریخ امروز

شمسیيكشنبه - 23 جوزا 1400
23-3-1400

قمریالاحد - 3 ذوالقعدة 1442
3-11-1442

میلادیSunday - 13 June 2021
13-06-2021


  عشق پلی ست میان تو و هر چیز دیگری.
- مولانا


قانون روز:

.ماده۳۱۳: (۲)شخصی که به منظور عرضه به دیگران،تریاک را مواد غذایی،نوشیدنی یا سایر مواد مخلوط یا ترکیب نماید به حبس متوسط تا سه سال،محکوم میگردد

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز