تاریخ افغانستان
تاریخ خورشیدیسه شنبه - 8 جوزا 1403

8-3-1403

تاریخ قمریالثلاثاء - 20 ذوالقعدة 1445
20-11-1445

تاریخ میلادیTuesday - 28 May 2024
28-05-2024

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز