تاریخ افغانستان
تاریخ خورشیدیيكشنبه - 26 حمل 1403

26-1-1403

تاریخ قمریالاحد - 5 شوال 1445
5-10-1445

تاریخ میلادیSunday - 14 April 2024
14-04-2024


تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز