تاریخ افغانستان
تاریخ خورشیدیجمعه - 25 جوزا 1403

25-3-1403

تاریخ قمریالجمعة - 7 ذوالحجة 1445
7-12-1445

تاریخ میلادیFriday - 14 June 2024
14-06-2024

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز