تاریخ امروز

شمسیچهارشنبه - 17 قوس 1400
17-9-1400

قمریالاربعاء - 3 جمادى الاولى 1443
3-5-1443

میلادیWednesday - 08 December 2021
08-12-2021


  هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بلافاصله در دیگری باز می شود اما ما آنقدر به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم.
- هلن کلر


قانون روز:

ماده ۳۰۹:(۳) هر گاه جرایم مندرج فقره های (۱و۲) این ماده توسط شخص حکمی ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات فاعل جرم، شخصی حکمی در مرتبه اول حسب احوال به جزای نقدی از دو میلیون تا پنج میلیون افغانی محکوم و در مرتبه دوم علاوه بر جزای نقدی پنج میلیون افغانی، جواز فعالیت وی سلب میگردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز