تاریخ امروز

شمسیچهارشنبه - 15 سرطان 1401
15-4-1401

قمریالاربعاء - 6 ذوالحجة 1443
6-12-1443

میلادیWednesday - 06 July 2022
06-07-2022


  شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.
- سقراط


قانون روز:

جزای اصلی، مجازاتی است که در این قانون برای ارتکاب جرم پیش بینی شده و برای تکمیل یا تبعیت از جزاهای دیگری تعیین نشده باشد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز