تاریخ امروز

شمسیدوشنبه - 2 جوزا 1401
2-3-1401

قمریالاثنين - 21 شوال 1443
21-10-1443

میلادیMonday - 23 May 2022
23-05-2022


  عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
- حافظ


قانون روز:

پايتخت افغانستان شهر کابل مي باشد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز