تاریخ امروز

شمسیچهارشنبه - 29 جدي 1400
29-10-1400

قمریالاربعاء - 15 جمادي الثانية 1443
15-6-1443

میلادیWednesday - 19 January 2022
19-01-2022


  نبوغ 1 درصد الهام و 99 درصد تلاش است.
- توماس ادیسون


قانون روز:

ماده۳۱۰:(۱) شخصی که دیگری را بدون اکراه یا اجبار به منظور ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان استخدام نماید، علاوه بر جزای اصل جرم حسب احوال به حبس متوسط و درصورتی که توام با اکراه و اجبار باشد به حبس طویل تا ۱۰ سال، محکوم می گردد.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز