تاریخ افغانستان
تاریخ خورشیدیشنبه - 5 جوزا 1403

5-3-1403

تاریخ قمریالسبت - 17 ذوالقعدة 1445
17-11-1445

تاریخ میلادیSaturday - 25 May 2024
25-05-2024

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز