امضای معاهده دیورند (۲۱ عقرب ۱۲۷۲)

این معاهده بین امیر عبدالرحمن خان امیر افغانستان و هنری ماریتمر دیورند نماینده دولت عالیه هند عقد گردید. بعضی از مواد مورد توجه این معاهده عبارت اند از:
۱-حد شرقی وجنوبی مملکت جناب امیر از واخان تا سرحد ایرانی، به درازی خط که در نقشه کشیده شده وآ ن نقشه همراه عهد نامه ملحق است خواهد رفت.
۲- دولت عالیه هند درملک های که آن طرف این خط به جانب افغانستان واقع می باشد، هیچ وقت مداخله ودست اندازی نخواهد کرد وجناب امیر صاحب نیز درملک های که بیرون این خط به طرف هندوستان واقع می باشند هیچ وقت مداخله ودست اندازی نخواهند نمود