سقوط مزارشریف به دست طالبان (۳ جوزا ۱۳۷۶)

۱۹ سال پیش در چنین روزی شهر مزارشریف در سوم جوزا سال ۱۳۷۶ به دست طالبان سقوط کرد.نیروهای طالبان با هکاری نیروهای جنرال ملک، نیروهای مشترک مجاهدین را شکست داده و وارد شهر گردیدند.
طالبان متهم هستند که بعد از ورود به شهر، دست به کشتار غیر نظامیان زده اند.