درخواست دولت بريتانيا از افغانستان برای حفظ بی طرفی در جنگ جهانی اول (۱۵ اسد ۱۲۹۳)