رای مخالف نمايندگان افغانستان در سازمان ملل متحد در برابر پذيرش پاکستان (۳۰ سپتمبر ۱۹۴۷)