single page

کودتای حزب خلق علیه محمد داوودخان (۷ ثور ۱۳۵۷)

کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ توسط اعضای وابسته به حزب دموکراتیک خلق افغانستان انجام شد و در اثر آن حکومتِ محمد داوود خان، به حزب دموکراتیک خلق افغانستان انتقال یافت.
در جریان این کودتا محمد داوود خان همراه با تمامی اعضای خانواده خود کشته شد.