نخستین پرواز بشر با طیاره توسط برادران رایت (۱۷ دسمبر ۱۹۰۳)

در۱۷ دسمبر ۱۹۰۳ در صحراي «كيتي هاك» ايالت كاروليناي شمالي آمريكا برادران رايت (ارويل و ويلبر رايت) طیاره ای را كه در كارگاه بایسکل سازي شان بر پايه استفاده از مقاومت هوا ساخته بودند به پرواز در آوردند كه به عنوان نخستين پرواز بشر با طیاره ثبت شده است. این پرواز موفق آن ها ۱۲ ثانیه به طول انجامید و تا ارتفاع ۳۶ مترى از سطح زمین اوج گرفت.
برادران رايت ۱۸ دسامبر، و يك روز پس از نخستين پرواز كه پيروزمندانه بود، از دولت آمريكا خواستند كه اختراع آنان را خريداري كند. وزارت جنگ آمريكا مامور بررسي اين درخواست شد و پس از مذاكره و مشاهده اختراع، تصميم گرفت براداران رايت را به خدمت بگيرد و كمك مالي به تكميل اين صنعت بكند.