ورود شاه شجاع به کابل همراه با قواي انگليس (۶ اگوست ۱۸۳۹)