انتقال قدرت از صبغت الله مجددی به برهان الدین ربانی (۷ سرطان ۱۳۷۱)

بعد از دو ماه ریاست بر حکومت موقت، صبغت الله مجددي رییس جمهور وقت، به اساس طرحی از پیش تعین شده، زمام امور را به شواري قيادي تسليم کرد و شوراي قيادي برهان الدین رباني را به حيث رئيس حکومت موقت مجاهدين برگزيد .