کشته شدن ویلیام مگناتن به دست وزیر محمد اکبرخان (۲۳ دسمبر ۱۸۴۱)

در ۲۳ دسمبر ۱۸۴۱ در جلسه ای که بین وزیرمحمد اکبرخان و ویلیام مگناتن دایر شده بود، مگناتن به دست وزیراکبرخان کشته شد. این جلسه در پی شورش مردم کوهستان به رهبرى میر مسجدى خان در نجراب و کشتن سفیر انگلیس، “الکساندر برنس”، برگزار شده بود. بنا بر روایت تاریخ نگاران افغان: “در مجلسى که بین مکناتن و وزیر اکبر خان برگزار شد، مکناتن با کاردى بر وزیر اکبر خان حمله برد، اما وزیر اکبر خان پیش دستى کرد و با تفنگچه مکناتن، خود مکناتن را از بین برد.” و بنا بر روایت تاریخ نگاران انگلیسی: “مکناتن براى گفتگو نزد وزیر اکبر خان آمده بود که وزیر او را غافلگیر کرد و همراهانش مکناتن را به قتل رساندند”.
جدا از اینکه مسبب این واقعه چه کسی بود، مجموعه این حوادث منتج به جنگ اول افغان انگلیس شد.