روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی تجاوز (۴ جون)

روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی تجاوز در سال ۱۹۸۲ باهدف تأمین آزادی و کرامت کودکان جهت ایجاد یک محیط امن با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل در ۴ جون ایجاد گردید.
هدف از این روز جهانی توجه ویژه به کودکانی است که قربانیان سوءاستفاده فیزیکی، ذهنی و عاطفی صرف‌نظر از اینکه آن‌ها در جنگ یا صلح زندگی می‌کنند، شده‌اند.کودکانی که از فقر و بی‌عدالتی رنج می‌برند و نیازمند توجه و حمایت‌های ویژه جهانی هستند.خشونت و سوءاستفاده علیه کودکان در سراسر جهان وقایع تکان‌دهنده‌ای را موجب شده است