روز جهانی محو بردگی (۲ دسمبر)

محور اصلی و هدف تعیین چنین روزی به عنوان روز الغای برده‌داری، از بین بردن انواع شیوه‌های برده‌داری نوین از جمله قاچاق انسان، سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی، کار اجباری کودکان، ازدواج اجباری و استفاده اجباری از کودکان در مخاصمات مسلحانه عنوان شده است.
در حال حاضرمیلیون ها نفر اعم از مرد، زن و کودک هر روز در نظام بردگی و در شرایط کار اجباری بسر می‌برند که هرساله میلیارد ها دالر سود غیرقانونی برای سودجویان فراهم می‌کند. بردگی به همه روش ها اعم از اشکال سنتی یا مدرن با توجه به تقاضای بازار رو به افزایش است.