امضای معاهده بی طرفی و عدم تجاوز بین افغانستان و شوروی (۲۵ جون ۱۹۳۱)

امضای معاهده بی طرفی و عدم تجاوز بین افغانستان و شوروی (۲۵ جون ۱۹۳۱)