تصرف هرات توسط امیردوست محمد خان (۵ جوزا ۱۲۴۲)

در حالی که شهرات ماه ها در محاصره قوای امیردوست محمد خان قرار داشت، پسران سلطان احمدخان با قلعه بندی شهر همچنان مقاومت می کردند. این محاصره موجب قحطی شدید در شهر شده و مردم شهر را به ستوه آورده بود.
امیر دوست محمدخان که بیمار نیز بود در ۵ جوزا ۱۲۴۲ (۸ ذوالحجه ۱۲۷۹) از قوای خویش خواست تا شهر را قبل از مرگ وی تصرف کنند و فرمان حمله همه جانبه صادر کرد. چهارهزار تن از سپاهیان وی به چند محله مشخص هجوم برده و کل شهر را تصرف نمودند.
بعد از تصرف شهر، بنا به بعضی روایات سپاهیان دوست محمد خان دست به تعدی ظلم و چپاول زدند.