ورود هیئت آلمان و ترکیه به هرات برای وارد کردن افغانستان به جنگ جهانی اول (۲۲ اگوست ۱۹۱۵)