تغیر بیرق و نشان دولتی افغانستان (۲۲ جوزا ۱۳۵۷)

چهارمين فرمان شوراي انقلابي مبني بر تغيیر بيرق و نشان دولتي افغا نستان صاد ر گـــرديد