تعین محمد حسن شرق به حيث صدر اعظم افغانستان (۶ جوزا ۱۳۶۷)

محمد حسن شرق در دوران حکومت حزب خلق در زمان ریاست جمهوری داکترنجیب به صدارت برگزیده شد. صدارت وی بسیار کوتاه بوده و تنها بعدا از سپری نمودن ۸ ماه به عنوان صدراعظم، در اثر اختلافات با داکتر نیجیب استفعا داد.