زادروز داکتر نجیب – آخرین رئیس دولت کمونیستی (۱۴ اسد ۱۳۲۶)