روز استرداد استقلال کشور (۲۸ اسد ۱۲۹۸)

روز استرداد استقلال کشور (۲۸ اسد ۱۲۹۸)