درگذشت محمد ظاهرشاه (۱ اسد ۱۳۸۶)

درگذشت محمد ظاهرشاه (۱ اسد ۱۳۸۶)