امضای معاهده گندمک توسط محمد یعقوب خان (۵ جوزا ۱۲۵۸ – ۲۶ می ۱۸۷۹)

امضای معاهده گندمک توسط محمد یعقوب خان (۵ جوزا ۱۲۵۸ – ۲۶ می ۱۸۷۹)