امضای معاهده راولپندی میان افغانستان و بریتانیا (۱۶ اسد ۱۲۹۸)

امضای معاهده راولپندی میان افغانستان و بریتانیا (۱۶ اسد ۱۲۹۸)