آغاز کنفرانس توکیو برای بازسازی افغانستان (۲۱ جنوری ۲۰۰۲)

کنفرانس توکیو در ۲۱ جنوری ۲۰۰۲ به میزبانی دولت جاپان و سازمان ملل متحد و با حضور نمایندگان ۵۰ کشور جهان به مدت دو روز در این کشور برگزار شد.
در این کنفرانس کشورهای کمک کننده تعهد کردند که بیشتراز سه میلیارد دلار را ظرف مدت پنج سال برای باز سازی افغانستان کمک کنند.