خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان (۲۶ دلو ۱۳۶۷)

با روي كار آمدن ميخائيل گورباچف در سال ۱۹۸۵م، وي تصميم گرفت به علت هزينه ه‏اي سنگين حضور نيروهاي شوروي در افغانستان قواي نظامي خود را از اين كشور خارج سازد. خروج سربازان شوروي از افغانستان از روز ۱۶ می ۱۹۸۸م آغاز شد و تا روز ۱۵ فبروری ۱۹۸۹م(۲۶ دلو ۱۳۶۷)، آخرين واحد از نيروهاي شوروي، افغانستان را ترک كردند.