قيام مردم هرات در برابر حکومت خلقي و پرچمي

۲۴ حوت قیام مردم هرات در برابر حکومت خلقي و پرچمي