زادروز نويسنده و شاعر شهير فرانسه ويكتور هوگو (۲۶ فبروری ۱۸۰۲)