روز تکبير و قيام مردم کابل در برابر تسلط قشون سرخ

۳ حوت روز تکبير و قيام مردم کابل در برابر تسلط قشون سرخ