درگذشت عبدالعلی مزاری (۲۲ حوت ۱۳۷۳)

درگذشت عبدالعلی مزاری (۲۲ حوت ۱۳۷۳)