تخریب مجسمه های بودا توسط طالبان (۱۹ حوت ۱۳۷۹)

تخریب مجسمه های بودا (۱۹ حوت ۱۳۷۹)